#d8e5ec 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d8e5ec由84.71%红色,89.8%绿色和92.55%蓝色组成,十进制红色值为216,绿色值为229,蓝色值为236。在CMKY色彩空间中,他由8.47%青色,2.97%品红色,0.0%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R84.7
  • G89.8
  • B92.5
  RGB 百分比
  • C8.5
  • M3.0
  • Y0.0
  • K7.5
  CMYK 百分比

#d8e5ec 颜色转换

#d8e5ec十进制的RGB值为R:216, G:229, B:236。 CMYK值为C:8.474, M:2.966, Y: 0.0, K: 7.451

RGB216, 229, 236
百分比84.71%, 89.8%, 92.55%
十六进制d8e5ec
十进制14214636
二进制11011000,11100101,11101100
CMYK8.474, 2.966, 0.0, 7.451
CMYK百分比8%, 3%, 0%, 7%
CMY0.153, 0.102, 0.075
CMY百分比15%, 10%, 7%
HSL201.0°, 34.48, 88.63
HSV (or HSB)201.0°, 8.475000000000001, 92.55
XYZ71.476, 76.693, 90.39
xyY0.3, 0.321, 76.693
CIE-LAB90.18, -2.989, -4.898
CIE-LUV90.18, -7.444, -7.073
CIE-LCH/LCHab90.18, 5.738, 238.608
CIE-LUV/LCHuv90.18, 10.269, 223.534
Hunter-Lab87.575, -7.57, 0.106
YIQ225.911, -9.9958, -0.5711
YUV225.911, 4.96698, -8.69507
网页安全色#ccccff
颜色名称

#d8e5ec 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d8e5ec 相似颜色

相似颜色

#d8e5ec 色度/色彩

至黑
至白

#d8e5ec 色调

色调变化

#d8e5ec HTML/CSS代码

#d8e5ec 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d8e5ec.

<span style="color:#d8e5ec;">文本</span>
#d8e5ec 背景颜色

此段背景颜色为 #d8e5ec.

<p style="background-color:#d8e5ec;">文本</p>
#d8e5ec 边框颜色

这个边框颜色为 #d8e5ec.

<div style="border:1px solid #d8e5ec;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d8e5ec;}
.background {background-color:#d8e5ec;}
.border {border:1px solid #d8e5ec;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉