#d94e9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d94e9b由85.1%红色,30.59%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为78,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,64.06%品红色,28.57%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 85.1
  • G 30.6
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 64.1
  • Y 28.6
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d94e9b 颜色转换

#d94e9b十进制的RGB值为R:217, G:78, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:64.056, Y: 28.572, K: 14.902

RGB 217, 78, 155
百分比 85.1%, 30.59%, 60.78%
十六进制 d94e9b
十进制 14241435
二进制 11011001,01001110,10011011
CMYK 0.0, 64.056, 28.572, 14.902
CMYK百分比 0%, 64%, 29%, 15%
CMY 0.149, 0.694, 0.392
CMY百分比 15%, 69%, 39%
HSL 326.76°, 64.65, 57.84
HSV (or HSB) 326.76°, 64.05499999999999, 85.1
XYZ 37.256, 22.57, 33.403
xyY 0.4, 0.242, 22.57
CIE-LAB 54.627, 61.498, -13.117
CIE-LUV 54.627, 81.829, -29.546
CIE-LCH/LCHab 54.627, 62.881, 347.96
CIE-LUV/LCHuv 54.627, 87, 340.147
Hunter-Lab 47.508, 56.843, -8.431
YIQ 128.339, 58.09, 53.3609
YUV 128.339, 13.12171, 77.78423
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#d94e9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d94e9b 相似颜色

相似颜色

#d94e9b 色度/色彩

至黑
至白

#d94e9b 色调

色调变化

#d94e9b HTML/CSS代码

#d94e9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d94e9b.

<span style="color:#d94e9b;">文本</span>
#d94e9b 背景颜色

此段背景颜色为 #d94e9b.

<p style="background-color:#d94e9b;">文本</p>
#d94e9b 边框颜色

这个边框颜色为 #d94e9b.

<div style="border:1px solid #d94e9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d94e9b;}
.background {background-color:#d94e9b;}
.border {border:1px solid #d94e9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉