#d9b7cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9b7cc由85.1%红色,71.76%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为183,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.67%品红色,5.99%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.1
  • G 71.8
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.7
  • Y 6.0
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d9b7cc 颜色转换

#d9b7cc十进制的RGB值为R:217, G:183, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:15.668, Y: 5.991, K: 14.902

RGB 217, 183, 204
百分比 85.1%, 71.76%, 80.0%
十六进制 d9b7cc
十进制 14268364
二进制 11011001,10110111,11001100
CMYK 0.0, 15.668, 5.991, 14.902
CMYK百分比 0%, 16%, 6%, 15%
CMY 0.149, 0.282, 0.2
CMY百分比 15%, 28%, 20%
HSL 322.94°, 30.91, 78.43
HSV (or HSB) 322.94°, 15.668000000000001, 85.1
XYZ 56.446, 52.979, 64.376
xyY 0.325, 0.305, 52.979
CIE-LAB 77.863, 15.696, -6.029
CIE-LUV 77.863, 18.599, -11.876
CIE-LCH/LCHab 77.863, 16.814, 338.988
CIE-LUV/LCHuv 77.863, 22.067, 327.44
Hunter-Lab 72.787, 11.05, -1.488
YIQ 195.56, 13.5133, 13.7262
YUV 195.56, 4.15541, 18.80979
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d9b7cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9b7cc 相似颜色

相似颜色

#d9b7cc 色度/色彩

至黑
至白

#d9b7cc 色调

色调变化

#d9b7cc HTML/CSS代码

#d9b7cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9b7cc.

<span style="color:#d9b7cc;">文本</span>
#d9b7cc 背景颜色

此段背景颜色为 #d9b7cc.

<p style="background-color:#d9b7cc;">文本</p>
#d9b7cc 边框颜色

这个边框颜色为 #d9b7cc.

<div style="border:1px solid #d9b7cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9b7cc;}
.background {background-color:#d9b7cc;}
.border {border:1px solid #d9b7cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉