#d9b8cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9b8cd由85.1%红色,72.16%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为184,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.21%品红色,5.53%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.1
  • G 72.2
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.2
  • Y 5.5
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d9b8cd 颜色转换

#d9b8cd十进制的RGB值为R:217, G:184, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:15.207, Y: 5.53, K: 14.902

RGB 217, 184, 205
百分比 85.1%, 72.16%, 80.39%
十六进制 d9b8cd
十进制 14268621
二进制 11011001,10111000,11001101
CMYK 0.0, 15.207, 5.53, 14.902
CMYK百分比 0%, 15%, 6%, 15%
CMY 0.149, 0.278, 0.196
CMY百分比 15%, 28%, 20%
HSL 321.82°, 30.28, 78.63
HSV (or HSB) 321.82°, 15.207, 85.1
XYZ 56.774, 53.441, 65.079
xyY 0.324, 0.305, 53.441
CIE-LAB 78.135, 15.334, -6.168
CIE-LUV 78.135, 17.974, -12.032
CIE-LCH/LCHab 78.135, 16.528, 338.087
CIE-LUV/LCHuv 78.135, 21.629, 326.202
Hunter-Lab 73.104, 10.695, -1.609
YIQ 196.261, 12.9174, 13.5147
YUV 196.261, 4.30255, 18.19479
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d9b8cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9b8cd 相似颜色

相似颜色

#d9b8cd 色度/色彩

至黑
至白

#d9b8cd 色调

色调变化

#d9b8cd HTML/CSS代码

#d9b8cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9b8cd.

<span style="color:#d9b8cd;">文本</span>
#d9b8cd 背景颜色

此段背景颜色为 #d9b8cd.

<p style="background-color:#d9b8cd;">文本</p>
#d9b8cd 边框颜色

这个边框颜色为 #d9b8cd.

<div style="border:1px solid #d9b8cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9b8cd;}
.background {background-color:#d9b8cd;}
.border {border:1px solid #d9b8cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉