#d9bd63 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9bd63由85.1%红色,74.12%绿色和38.82%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为189,蓝色值为99。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.9%品红色,54.38%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 85.1
  • G 74.1
  • B 38.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.9
  • Y 54.4
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d9bd63 颜色转换

#d9bd63十进制的RGB值为R:217, G:189, B:99。 CMYK值为C:0.0, M:12.903, Y: 54.377, K: 14.902

RGB 217, 189, 99
百分比 85.1%, 74.12%, 38.82%
十六进制 d9bd63
十进制 14269795
二进制 11011001,10111101,01100011
CMYK 0.0, 12.903, 54.377, 14.902
CMYK百分比 0%, 13%, 54%, 15%
CMY 0.149, 0.259, 0.612
CMY百分比 15%, 26%, 61%
HSL 45.76°, 60.82, 61.96
HSV (or HSB) 45.76°, 54.37800000000001, 85.1
XYZ 49.065, 52.049, 19.266
xyY 0.408, 0.432, 52.049
CIE-LAB 77.311, -1.104, 48.599
CIE-LUV 77.311, 23.39, 59.726
CIE-LCH/LCHab 77.311, 48.611, 91.302
CIE-LUV/LCHuv 77.311, 64.143, 68.614
Hunter-Lab 72.145, -4.858, 34.669
YIQ 187.112, 45.6022, -22.086
YUV 187.112, -43.35775, 26.2209
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#d9bd63 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9bd63 相似颜色

相似颜色

#d9bd63 色度/色彩

至黑
至白

#d9bd63 色调

色调变化

#d9bd63 HTML/CSS代码

#d9bd63 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9bd63.

<span style="color:#d9bd63;">文本</span>
#d9bd63 背景颜色

此段背景颜色为 #d9bd63.

<p style="background-color:#d9bd63;">文本</p>
#d9bd63 边框颜色

这个边框颜色为 #d9bd63.

<div style="border:1px solid #d9bd63;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9bd63;}
.background {background-color:#d9bd63;}
.border {border:1px solid #d9bd63;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉