#d9cd83 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9cd83由85.1%红色,80.39%绿色和51.37%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为205,蓝色值为131。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.53%品红色,39.63%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 85.1
  • G 80.4
  • B 51.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.5
  • Y 39.6
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d9cd83 颜色转换

#d9cd83十进制的RGB值为R:217, G:205, B:131。 CMYK值为C:0.0, M:5.53, Y: 39.631, K: 14.902

RGB 217, 205, 131
百分比 85.1%, 80.39%, 51.37%
十六进制 d9cd83
十进制 14273923
二进制 11011001,11001101,10000011
CMYK 0.0, 5.53, 39.631, 14.902
CMYK百分比 0%, 6%, 40%, 15%
CMY 0.149, 0.196, 0.486
CMY百分比 15%, 20%, 49%
HSL 51.63°, 53.09, 68.23
HSV (or HSB) 51.63°, 39.631, 85.1
XYZ 54.543, 60.054, 30.19
xyY 0.377, 0.415, 60.054
CIE-LAB 81.867, -6.344, 38.321
CIE-LUV 81.867, 11.444, 51.53
CIE-LCH/LCHab 81.867, 38.842, 99.4
CIE-LUV/LCHuv 81.867, 52.786, 77.479
Hunter-Lab 77.495, -9.982, 31.148
YIQ 200.152, 30.927, -20.4908
YUV 200.152, -34.02751, 14.78074
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d9cd83 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9cd83 相似颜色

相似颜色

#d9cd83 色度/色彩

至黑
至白

#d9cd83 色调

色调变化

#d9cd83 HTML/CSS代码

#d9cd83 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9cd83.

<span style="color:#d9cd83;">文本</span>
#d9cd83 背景颜色

此段背景颜色为 #d9cd83.

<p style="background-color:#d9cd83;">文本</p>
#d9cd83 边框颜色

这个边框颜色为 #d9cd83.

<div style="border:1px solid #d9cd83;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9cd83;}
.background {background-color:#d9cd83;}
.border {border:1px solid #d9cd83;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉