#d9d7e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9d7e2由85.1%红色,84.31%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为215,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由3.98%青色,4.87%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.1
  • G 84.3
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 4.0
  • M 4.9
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#d9d7e2 颜色转换

#d9d7e2十进制的RGB值为R:217, G:215, B:226。 CMYK值为C:3.982, M:4.866, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 217, 215, 226
百分比 85.1%, 84.31%, 88.63%
十六进制 d9d7e2
十进制 14276578
二进制 11011001,11010111,11100010
CMYK 3.982, 4.866, 0.0, 11.373
CMYK百分比 4%, 5%, 0%, 11%
CMY 0.149, 0.157, 0.114
CMY百分比 15%, 16%, 11%
HSL 250.91°, 15.94, 86.47
HSV (or HSB) 250.91°, 4.867, 88.63
XYZ 66.641, 68.844, 81.725
xyY 0.307, 0.317, 68.844
CIE-LAB 86.427, 2.697, -5.16
CIE-LUV 86.427, 0.479, -8.415
CIE-LCH/LCHab 86.427, 5.823, 297.598
CIE-LUV/LCHuv 86.427, 8.429, 273.257
Hunter-Lab 82.972, -1.835, -0.318
YIQ 216.852, -2.3425, 3.8462
YUV 216.852, 4.50389, 0.12989
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d9d7e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9d7e2 相似颜色

相似颜色

#d9d7e2 色度/色彩

至黑
至白

#d9d7e2 色调

色调变化

#d9d7e2 HTML/CSS代码

#d9d7e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9d7e2.

<span style="color:#d9d7e2;">文本</span>
#d9d7e2 背景颜色

此段背景颜色为 #d9d7e2.

<p style="background-color:#d9d7e2;">文本</p>
#d9d7e2 边框颜色

这个边框颜色为 #d9d7e2.

<div style="border:1px solid #d9d7e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9d7e2;}
.background {background-color:#d9d7e2;}
.border {border:1px solid #d9d7e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉