#d9dcb1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d9dcb1由85.1%红色,86.27%绿色和69.41%蓝色组成,十进制红色值为217,绿色值为220,蓝色值为177。在CMKY色彩空间中,他由1.36%青色,0.0%品红色,19.55%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 85.1
  • G 86.3
  • B 69.4
  RGB 百分比
  • C 1.4
  • M 0.0
  • Y 19.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d9dcb1 颜色转换

#d9dcb1十进制的RGB值为R:217, G:220, B:177。 CMYK值为C:1.364, M:0.0, Y: 19.546, K: 13.725

RGB 217, 220, 177
百分比 85.1%, 86.27%, 69.41%
十六进制 d9dcb1
十进制 14277809
二进制 11011001,11011100,10110001
CMYK 1.364, 0.0, 19.546, 13.725
CMYK百分比 1%, 0%, 20%, 14%
CMY 0.149, 0.137, 0.306
CMY百分比 15%, 14%, 31%
HSL 64.18°, 38.05, 77.84
HSV (or HSB) 64.18°, 19.545, 86.28
XYZ 62.143, 69.113, 51.659
xyY 0.34, 0.378, 69.113
CIE-LAB 86.56, -8.104, 20.839
CIE-LUV 86.56, 0.464, 31.241
CIE-LCH/LCHab 86.56, 22.36, 111.251
CIE-LUV/LCHuv 86.56, 31.245, 89.149
Hunter-Lab 83.134, -12.055, 21.351
YIQ 214.201, 12.0282, -14.0161
YUV 214.201, -18.30441, 2.45543
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d9dcb1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d9dcb1 相似颜色

相似颜色

#d9dcb1 色度/色彩

至黑
至白

#d9dcb1 色调

色调变化

#d9dcb1 HTML/CSS代码

#d9dcb1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d9dcb1.

<span style="color:#d9dcb1;">文本</span>
#d9dcb1 背景颜色

此段背景颜色为 #d9dcb1.

<p style="background-color:#d9dcb1;">文本</p>
#d9dcb1 边框颜色

这个边框颜色为 #d9dcb1.

<div style="border:1px solid #d9dcb1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d9dcb1;}
.background {background-color:#d9dcb1;}
.border {border:1px solid #d9dcb1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉