#da1ccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da1ccc由85.49%红色,10.98%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为28,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,87.16%品红色,6.42%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R85.5
  • G11.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M87.2
  • Y6.4
  • K14.5
  CMYK 百分比

#da1ccc 颜色转换

#da1ccc十进制的RGB值为R:218, G:28, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:87.156, Y: 6.422, K: 14.51

RGB218, 28, 204
百分比85.49%, 10.98%, 80.0%
十六进制da1ccc
十进制14294220
二进制11011010,00011100,11001100
CMYK0.0, 87.156, 6.422, 14.51
CMYK百分比0%, 87%, 6%, 15%
CMY0.145, 0.89, 0.2
CMY百分比15%, 89%, 20%
HSL304.42°, 77.24, 48.23
HSV (or HSB)304.42°, 87.156, 85.49
XYZ40.227, 20.099, 58.884
xyY0.337, 0.169, 20.099
CIE-LAB51.948, 82.521, -45.793
CIE-LUV51.948, 76.029, -80.618
CIE-LCH/LCHab51.948, 94.376, 330.973
CIE-LUV/LCHuv51.948, 110.813, 313.322
Hunter-Lab44.831, 81.713, -46.493
YIQ104.874, 56.6722, 94.9562
YUV104.874, 48.78158, 99.24824
网页安全色#cc33cc
颜色名称

#da1ccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da1ccc 相似颜色

相似颜色

#da1ccc 色度/色彩

至黑
至白

#da1ccc 色调

色调变化

#da1ccc HTML/CSS代码

#da1ccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da1ccc.

<span style="color:#da1ccc;">文本</span>
#da1ccc 背景颜色

此段背景颜色为 #da1ccc.

<p style="background-color:#da1ccc;">文本</p>
#da1ccc 边框颜色

这个边框颜色为 #da1ccc.

<div style="border:1px solid #da1ccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da1ccc;}
.background {background-color:#da1ccc;}
.border {border:1px solid #da1ccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉