#da3f68 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da3f68由85.49%红色,24.71%绿色和40.78%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为63,蓝色值为104。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,71.1%品红色,52.29%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 85.5
  • G 24.7
  • B 40.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 71.1
  • Y 52.3
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da3f68 颜色转换

#da3f68十进制的RGB值为R:218, G:63, B:104。 CMYK值为C:0.0, M:71.101, Y: 52.294, K: 14.51

RGB 218, 63, 104
百分比 85.49%, 24.71%, 40.78%
十六进制 da3f68
十进制 14303080
二进制 11011010,00111111,01101000
CMYK 0.0, 71.101, 52.294, 14.51
CMYK百分比 0%, 71%, 52%, 15%
CMY 0.145, 0.753, 0.592
CMY百分比 15%, 75%, 59%
HSL 344.13°, 67.69, 55.1
HSV (or HSB) 344.13°, 71.101, 85.49
XYZ 33.191, 19.463, 15.105
xyY 0.49, 0.287, 19.463
CIE-LAB 51.225, 62.334, 12.371
CIE-LUV 51.225, 106.905, 3.007
CIE-LCH/LCHab 51.225, 63.55, 11.226
CIE-LUV/LCHuv 51.225, 106.947, 1.611
Hunter-Lab 44.117, 57.085, 10.582
YIQ 114.019, 79.1912, 45.5417
YUV 114.019, -4.92852, 91.22459
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#da3f68 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da3f68 相似颜色

相似颜色

#da3f68 色度/色彩

至黑
至白

#da3f68 色调

色调变化

#da3f68 HTML/CSS代码

#da3f68 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da3f68.

<span style="color:#da3f68;">文本</span>
#da3f68 背景颜色

此段背景颜色为 #da3f68.

<p style="background-color:#da3f68;">文本</p>
#da3f68 边框颜色

这个边框颜色为 #da3f68.

<div style="border:1px solid #da3f68;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da3f68;}
.background {background-color:#da3f68;}
.border {border:1px solid #da3f68;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉