#da5d6e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da5d6e由85.49%红色,36.47%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为93,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,57.34%品红色,49.54%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 85.5
  • G 36.5
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 57.3
  • Y 49.5
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da5d6e 颜色转换

#da5d6e十进制的RGB值为R:218, G:93, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:57.339, Y: 49.541, K: 14.51

RGB 218, 93, 110
百分比 85.49%, 36.47%, 43.14%
十六进制 da5d6e
十进制 14310766
二进制 11011010,01011101,01101110
CMYK 0.0, 57.339, 49.541, 14.51
CMYK百分比 0%, 57%, 50%, 15%
CMY 0.145, 0.635, 0.569
CMY百分比 15%, 64%, 57%
HSL 351.84°, 62.81, 60.98
HSV (or HSB) 351.84°, 57.339, 85.49
XYZ 35.643, 23.863, 17.48
xyY 0.463, 0.31, 23.863
CIE-LAB 55.951, 50.432, 15.354
CIE-LUV 55.951, 88.597, 9.583
CIE-LCH/LCHab 55.951, 52.718, 16.933
CIE-LUV/LCHuv 55.951, 89.114, 6.173
Hunter-Lab 48.85, 44.754, 12.979
YIQ 132.313, 69.0254, 31.7279
YUV 132.313, -10.97832, 75.17483
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#da5d6e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da5d6e 相似颜色

相似颜色

#da5d6e 色度/色彩

至黑
至白

#da5d6e 色调

色调变化

#da5d6e HTML/CSS代码

#da5d6e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da5d6e.

<span style="color:#da5d6e;">文本</span>
#da5d6e 背景颜色

此段背景颜色为 #da5d6e.

<p style="background-color:#da5d6e;">文本</p>
#da5d6e 边框颜色

这个边框颜色为 #da5d6e.

<div style="border:1px solid #da5d6e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da5d6e;}
.background {background-color:#da5d6e;}
.border {border:1px solid #da5d6e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉