#da77f6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da77f6由85.49%红色,46.67%绿色和96.47%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为119,蓝色值为246。在CMKY色彩空间中,他由11.38%青色,51.63%品红色,0.0%黄色和3.53%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66ff

  • R 85.5
  • G 46.7
  • B 96.5
  RGB 百分比
  • C 11.4
  • M 51.6
  • Y 0.0
  • K 3.5
  CMYK 百分比

#da77f6 颜色转换

#da77f6十进制的RGB值为R:218, G:119, B:246。 CMYK值为C:11.383, M:51.626, Y: 0.0, K: 3.529

RGB 218, 119, 246
百分比 85.49%, 46.67%, 96.47%
十六进制 da77f6
十进制 14317558
二进制 11011010,01110111,11110110
CMYK 11.383, 51.626, 0.0, 3.529
CMYK百分比 11%, 52%, 0%, 4%
CMY 0.145, 0.533, 0.035
CMY百分比 15%, 53%, 4%
HSL 286.77°, 87.59, 71.57
HSV (or HSB) 286.77°, 51.626000000000005, 96.47
XYZ 52.143, 34.755, 91.145
xyY 0.293, 0.195, 34.755
CIE-LAB 65.557, 57.773, -47.874
CIE-LUV 65.557, 41.279, -84.371
CIE-LCH/LCHab 65.557, 75.031, 320.352
CIE-LUV/LCHuv 65.557, 93.928, 296.07
Hunter-Lab 58.953, 54.711, -50.399
YIQ 163.079, 18.189, 60.4609
YUV 163.079, 40.80732, 48.18373
网页安全色 #cc66ff
颜色名称

#da77f6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da77f6 相似颜色

相似颜色

#da77f6 色度/色彩

至黑
至白

#da77f6 色调

色调变化

#da77f6 HTML/CSS代码

#da77f6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da77f6.

<span style="color:#da77f6;">文本</span>
#da77f6 背景颜色

此段背景颜色为 #da77f6.

<p style="background-color:#da77f6;">文本</p>
#da77f6 边框颜色

这个边框颜色为 #da77f6.

<div style="border:1px solid #da77f6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da77f6;}
.background {background-color:#da77f6;}
.border {border:1px solid #da77f6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉