#da7d4e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da7d4e由85.49%红色,49.02%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为125,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.66%品红色,64.22%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 85.5
  • G 49.0
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.7
  • Y 64.2
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da7d4e 颜色转换

#da7d4e十进制的RGB值为R:218, G:125, B:78。 CMYK值为C:0.0, M:42.66, Y: 64.22, K: 14.51

RGB 218, 125, 78
百分比 85.49%, 49.02%, 30.59%
十六进制 da7d4e
十进制 14318926
二进制 11011010,01111101,01001110
CMYK 0.0, 42.66, 64.22, 14.51
CMYK百分比 0%, 43%, 64%, 15%
CMY 0.145, 0.51, 0.694
CMY百分比 15%, 51%, 69%
HSL 20.14°, 65.42, 58.04
HSV (or HSB) 20.14°, 64.22, 85.49
XYZ 37.623, 30.126, 11.041
xyY 0.478, 0.382, 30.126
CIE-LAB 61.763, 31.937, 40.811
CIE-LUV 61.763, 72.351, 40.504
CIE-LCH/LCHab 61.763, 51.822, 51.955
CIE-LUV/LCHuv 61.763, 82.917, 29.241
Hunter-Lab 54.887, 26.304, 26.494
YIQ 147.449, 70.5198, 5.0431
YUV 147.449, -34.17384, 61.89547
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#da7d4e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da7d4e 相似颜色

相似颜色

#da7d4e 色度/色彩

至黑
至白

#da7d4e 色调

色调变化

#da7d4e HTML/CSS代码

#da7d4e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da7d4e.

<span style="color:#da7d4e;">文本</span>
#da7d4e 背景颜色

此段背景颜色为 #da7d4e.

<p style="background-color:#da7d4e;">文本</p>
#da7d4e 边框颜色

这个边框颜色为 #da7d4e.

<div style="border:1px solid #da7d4e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da7d4e;}
.background {background-color:#da7d4e;}
.border {border:1px solid #da7d4e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉