#da7e58 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da7e58由85.49%红色,49.41%绿色和34.51%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为126,蓝色值为88。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.2%品红色,59.63%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 85.5
  • G 49.4
  • B 34.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.2
  • Y 59.6
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da7e58 颜色转换

#da7e58十进制的RGB值为R:218, G:126, B:88。 CMYK值为C:0.0, M:42.201, Y: 59.633, K: 14.51

RGB 218, 126, 88
百分比 85.49%, 49.41%, 34.51%
十六进制 da7e58
十进制 14319192
二进制 11011010,01111110,01011000
CMYK 0.0, 42.201, 59.633, 14.51
CMYK百分比 0%, 42%, 60%, 15%
CMY 0.145, 0.506, 0.655
CMY百分比 15%, 51%, 65%
HSL 17.54°, 63.73, 60.0
HSV (or HSB) 17.54°, 59.633, 85.49
XYZ 38.137, 30.535, 13.117
xyY 0.466, 0.373, 30.535
CIE-LAB 62.113, 32.09, 35.899
CIE-LUV 62.113, 70.268, 36.209
CIE-LCH/LCHab 62.113, 48.151, 48.207
CIE-LUV/LCHuv 62.113, 79.048, 27.262
Hunter-Lab 55.258, 26.491, 24.606
YIQ 149.176, 67.0322, 7.6324
YUV 149.176, -30.1027, 60.38038
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#da7e58 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da7e58 相似颜色

相似颜色

#da7e58 色度/色彩

至黑
至白

#da7e58 色调

色调变化

#da7e58 HTML/CSS代码

#da7e58 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da7e58.

<span style="color:#da7e58;">文本</span>
#da7e58 背景颜色

此段背景颜色为 #da7e58.

<p style="background-color:#da7e58;">文本</p>
#da7e58 边框颜色

这个边框颜色为 #da7e58.

<div style="border:1px solid #da7e58;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da7e58;}
.background {background-color:#da7e58;}
.border {border:1px solid #da7e58;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉