#da8e67 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da8e67由85.49%红色,55.69%绿色和40.39%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为142,蓝色值为103。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,34.86%品红色,52.75%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 85.5
  • G 55.7
  • B 40.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 34.9
  • Y 52.8
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da8e67 颜色转换

#da8e67十进制的RGB值为R:218, G:142, B:103。 CMYK值为C:0.0, M:34.863, Y: 52.752, K: 14.51

RGB 218, 142, 103
百分比 85.49%, 55.69%, 40.39%
十六进制 da8e67
十进制 14323303
二进制 11011010,10001110,01100111
CMYK 0.0, 34.863, 52.752, 14.51
CMYK百分比 0%, 35%, 53%, 15%
CMY 0.145, 0.443, 0.596
CMY百分比 15%, 44%, 60%
HSL 20.35°, 60.85, 62.94
HSV (or HSB) 20.35°, 52.751999999999995, 85.49
XYZ 41.035, 35.233, 17.471
xyY 0.438, 0.376, 35.233
CIE-LAB 65.93, 24.753, 32.579
CIE-LUV 65.93, 56.632, 35.581
CIE-LCH/LCHab 65.93, 40.916, 52.773
CIE-LUV/LCHuv 65.93, 66.882, 32.14
Hunter-Lab 59.358, 19.525, 24.1
YIQ 160.278, 57.8191, 3.9372
YUV 160.278, -28.18446, 50.64039
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#da8e67 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da8e67 相似颜色

相似颜色

#da8e67 色度/色彩

至黑
至白

#da8e67 色调

色调变化

#da8e67 HTML/CSS代码

#da8e67 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da8e67.

<span style="color:#da8e67;">文本</span>
#da8e67 背景颜色

此段背景颜色为 #da8e67.

<p style="background-color:#da8e67;">文本</p>
#da8e67 边框颜色

这个边框颜色为 #da8e67.

<div style="border:1px solid #da8e67;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da8e67;}
.background {background-color:#da8e67;}
.border {border:1px solid #da8e67;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉