#da99da 颜色信息

在RGB颜色空间中,#da99da由85.49%红色,60.0%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为153,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,29.82%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 85.5
  • G 60.0
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 29.8
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#da99da 颜色转换

#da99da十进制的RGB值为R:218, G:153, B:218。 CMYK值为C:0.0, M:29.816, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 218, 153, 218
百分比 85.49%, 60.0%, 85.49%
十六进制 da99da
十进制 14326234
二进制 11011010,10011001,11011010
CMYK 0.0, 29.816, 0.0, 14.51
CMYK百分比 0%, 30%, 0%, 15%
CMY 0.145, 0.4, 0.145
CMY百分比 15%, 40%, 15%
HSL 300.0°, 46.76, 72.75
HSV (or HSB) 300.0°, 29.817, 85.49
XYZ 52.958, 42.751, 71.788
xyY 0.316, 0.255, 42.751
CIE-LAB 71.386, 34.771, -23.406
CIE-LUV 71.386, 32.524, -42.068
CIE-LCH/LCHab 71.386, 41.915, 326.054
CIE-LUV/LCHuv 71.386, 53.174, 307.709
Hunter-Lab 65.385, 30.153, -19.327
YIQ 179.845, 17.849, 33.9755
YUV 179.845, 18.77808, 33.47435
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#da99da 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#da99da 相似颜色

相似颜色

#da99da 色度/色彩

至黑
至白

#da99da 色调

色调变化

#da99da HTML/CSS代码

#da99da 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #da99da.

<span style="color:#da99da;">文本</span>
#da99da 背景颜色

此段背景颜色为 #da99da.

<p style="background-color:#da99da;">文本</p>
#da99da 边框颜色

这个边框颜色为 #da99da.

<div style="border:1px solid #da99da;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#da99da;}
.background {background-color:#da99da;}
.border {border:1px solid #da99da;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉