#dacfbf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dacfbf由85.49%红色,81.18%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为218,绿色值为207,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.05%品红色,12.39%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.5
  • G 81.2
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.0
  • Y 12.4
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#dacfbf 颜色转换

#dacfbf十进制的RGB值为R:218, G:207, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:5.046, Y: 12.385, K: 14.51

RGB 218, 207, 191
百分比 85.49%, 81.18%, 74.9%
十六进制 dacfbf
十进制 14340031
二进制 11011010,11001111,10111111
CMYK 0.0, 5.046, 12.385, 14.51
CMYK百分比 0%, 5%, 12%, 15%
CMY 0.145, 0.188, 0.251
CMY百分比 15%, 19%, 25%
HSL 35.56°, 26.73, 80.2
HSV (or HSB) 35.56°, 12.385, 85.49
XYZ 60.629, 63.293, 58.31
xyY 0.333, 0.347, 63.293
CIE-LAB 83.596, 1.117, 9.303
CIE-LUV 83.596, 7.414, 13.463
CIE-LCH/LCHab 83.596, 9.37, 83.156
CIE-LUV/LCHuv 83.596, 15.369, 61.16
Hunter-Lab 79.557, -3.194, 12.234
YIQ 208.465, 11.6957, -2.6527
YUV 208.465, -8.59236, 8.36516
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dacfbf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dacfbf 相似颜色

相似颜色

#dacfbf 色度/色彩

至黑
至白

#dacfbf 色调

色调变化

#dacfbf HTML/CSS代码

#dacfbf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dacfbf.

<span style="color:#dacfbf;">文本</span>
#dacfbf 背景颜色

此段背景颜色为 #dacfbf.

<p style="background-color:#dacfbf;">文本</p>
#dacfbf 边框颜色

这个边框颜色为 #dacfbf.

<div style="border:1px solid #dacfbf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dacfbf;}
.background {background-color:#dacfbf;}
.border {border:1px solid #dacfbf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉