#dbb9cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dbb9cc由85.88%红色,72.55%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为219,绿色值为185,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.52%品红色,6.85%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.9
  • G 72.5
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.5
  • Y 6.8
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#dbb9cc 颜色转换

#dbb9cc十进制的RGB值为R:219, G:185, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:15.525, Y: 6.849, K: 14.118

RGB 219, 185, 204
百分比 85.88%, 72.55%, 80.0%
十六进制 dbb9cc
十进制 14399948
二进制 11011011,10111001,11001100
CMYK 0.0, 15.525, 6.849, 14.118
CMYK百分比 0%, 16%, 7%, 14%
CMY 0.141, 0.275, 0.2
CMY百分比 14%, 27%, 20%
HSL 326.47°, 32.07, 79.22
HSV (or HSB) 326.47°, 15.525, 85.88
XYZ 57.46, 54.119, 64.543
xyY 0.326, 0.307, 54.119
CIE-LAB 78.531, 15.317, -5.022
CIE-LUV 78.531, 18.789, -10.289
CIE-LCH/LCHab 78.531, 16.119, 341.847
CIE-LUV/LCHuv 78.531, 21.422, 331.296
Hunter-Lab 73.565, 10.682, -0.522
YIQ 197.332, 14.1559, 13.1038
YUV 197.332, 3.28343, 19.00981
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dbb9cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dbb9cc 相似颜色

相似颜色

#dbb9cc 色度/色彩

至黑
至白

#dbb9cc 色调

色调变化

#dbb9cc HTML/CSS代码

#dbb9cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dbb9cc.

<span style="color:#dbb9cc;">文本</span>
#dbb9cc 背景颜色

此段背景颜色为 #dbb9cc.

<p style="background-color:#dbb9cc;">文本</p>
#dbb9cc 边框颜色

这个边框颜色为 #dbb9cc.

<div style="border:1px solid #dbb9cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dbb9cc;}
.background {background-color:#dbb9cc;}
.border {border:1px solid #dbb9cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉