#dbc2b8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dbc2b8由85.88%红色,76.08%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为219,绿色值为194,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.42%品红色,15.98%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.9
  • G 76.1
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.4
  • Y 16.0
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#dbc2b8 颜色转换

#dbc2b8十进制的RGB值为R:219, G:194, B:184。 CMYK值为C:0.0, M:11.416, Y: 15.981, K: 14.118

RGB 219, 194, 184
百分比 85.88%, 76.08%, 72.16%
十六进制 dbc2b8
十进制 14402232
二进制 11011011,11000010,10111000
CMYK 0.0, 11.416, 15.981, 14.118
CMYK百分比 0%, 11%, 16%, 14%
CMY 0.141, 0.239, 0.278
CMY百分比 14%, 24%, 28%
HSL 17.14°, 32.71, 79.02
HSV (or HSB) 17.14°, 15.982, 85.88
XYZ 57.156, 57.105, 53.356
xyY 0.341, 0.341, 57.105
CIE-LAB 80.238, 7.208, 8.25
CIE-LUV 80.238, 15.719, 10.729
CIE-LCH/LCHab 80.238, 10.955, 48.855
CIE-LUV/LCHuv 80.238, 19.032, 34.316
Hunter-Lab 75.568, 2.764, 11.035
YIQ 200.335, 18.1105, 2.1755
YUV 200.335, -8.03631, 16.3751
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dbc2b8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dbc2b8 相似颜色

相似颜色

#dbc2b8 色度/色彩

至黑
至白

#dbc2b8 色调

色调变化

#dbc2b8 HTML/CSS代码

#dbc2b8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dbc2b8.

<span style="color:#dbc2b8;">文本</span>
#dbc2b8 背景颜色

此段背景颜色为 #dbc2b8.

<p style="background-color:#dbc2b8;">文本</p>
#dbc2b8 边框颜色

这个边框颜色为 #dbc2b8.

<div style="border:1px solid #dbc2b8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dbc2b8;}
.background {background-color:#dbc2b8;}
.border {border:1px solid #dbc2b8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉