#dbcb8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dbcb8e由85.88%红色,79.61%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为219,绿色值为203,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.31%品红色,35.16%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 85.9
  • G 79.6
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.3
  • Y 35.2
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#dbcb8e 颜色转换

#dbcb8e十进制的RGB值为R:219, G:203, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:7.305, Y: 35.16, K: 14.118

RGB 219, 203, 142
百分比 85.88%, 79.61%, 55.69%
十六进制 dbcb8e
十进制 14404494
二进制 11011011,11001011,10001110
CMYK 0.0, 7.305, 35.16, 14.118
CMYK百分比 0%, 7%, 35%, 14%
CMY 0.141, 0.204, 0.443
CMY百分比 14%, 20%, 44%
HSL 47.53°, 51.68, 70.78
HSV (or HSB) 47.53°, 35.160000000000004, 85.88
XYZ 55.451, 59.726, 34.197
xyY 0.371, 0.4, 59.726
CIE-LAB 81.689, -3.281, 32.482
CIE-LUV 81.689, 13.396, 44.274
CIE-LCH/LCHab 81.689, 32.647, 95.768
CIE-LUV/LCHuv 81.689, 46.257, 73.166
Hunter-Lab 77.283, -7.168, 27.862
YIQ 200.83, 29.1337, -15.5992
YUV 200.83, -28.94805, 15.94061
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#dbcb8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dbcb8e 相似颜色

相似颜色

#dbcb8e 色度/色彩

至黑
至白

#dbcb8e 色调

色调变化

#dbcb8e HTML/CSS代码

#dbcb8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dbcb8e.

<span style="color:#dbcb8e;">文本</span>
#dbcb8e 背景颜色

此段背景颜色为 #dbcb8e.

<p style="background-color:#dbcb8e;">文本</p>
#dbcb8e 边框颜色

这个边框颜色为 #dbcb8e.

<div style="border:1px solid #dbcb8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dbcb8e;}
.background {background-color:#dbcb8e;}
.border {border:1px solid #dbcb8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉