#dbccd5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dbccd5由85.88%红色,80.0%绿色和83.53%蓝色组成,十进制红色值为219,绿色值为204,蓝色值为213。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.85%品红色,2.74%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 85.9
  • G 80.0
  • B 83.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.8
  • Y 2.7
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#dbccd5 颜色转换

#dbccd5十进制的RGB值为R:219, G:204, B:213。 CMYK值为C:0.0, M:6.849, Y: 2.74, K: 14.118

RGB 219, 204, 213
百分比 85.88%, 80.0%, 83.53%
十六进制 dbccd5
十进制 14404821
二进制 11011011,11001100,11010101
CMYK 0.0, 6.849, 2.74, 14.118
CMYK百分比 0%, 7%, 3%, 14%
CMY 0.141, 0.2, 0.165
CMY百分比 14%, 20%, 16%
HSL 324.0°, 17.24, 82.94
HSV (or HSB) 324.0°, 6.848999999999999, 85.88
XYZ 62.815, 63.05, 71.808
xyY 0.318, 0.319, 63.05
CIE-LAB 83.469, 6.777, -2.589
CIE-LUV 83.469, 8.07, -5.13
CIE-LCH/LCHab 83.469, 7.255, 339.091
CIE-LUV/LCHuv 83.469, 9.563, 327.556
Hunter-Lab 79.404, 2.249, 1.965
YIQ 209.511, 6.0468, 5.9733
YUV 209.511, 1.71909, 8.32491
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dbccd5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dbccd5 相似颜色

相似颜色

#dbccd5 色度/色彩

至黑
至白

#dbccd5 色调

色调变化

#dbccd5 HTML/CSS代码

#dbccd5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dbccd5.

<span style="color:#dbccd5;">文本</span>
#dbccd5 背景颜色

此段背景颜色为 #dbccd5.

<p style="background-color:#dbccd5;">文本</p>
#dbccd5 边框颜色

这个边框颜色为 #dbccd5.

<div style="border:1px solid #dbccd5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dbccd5;}
.background {background-color:#dbccd5;}
.border {border:1px solid #dbccd5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉