#dc0f1e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc0f1e由86.27%红色,5.88%绿色和11.76%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为15,蓝色值为30。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,93.18%品红色,86.36%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc0033

  • R 86.3
  • G 5.9
  • B 11.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 93.2
  • Y 86.4
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc0f1e 颜色转换

#dc0f1e十进制的RGB值为R:220, G:15, B:30。 CMYK值为C:0.0, M:93.182, Y: 86.363, K: 13.725

RGB 220, 15, 30
百分比 86.27%, 5.88%, 11.76%
十六进制 dc0f1e
十进制 14421790
二进制 11011100,00001111,00011110
CMYK 0.0, 93.182, 86.363, 13.725
CMYK百分比 0%, 93%, 86%, 14%
CMY 0.137, 0.941, 0.882
CMY百分比 14%, 94%, 88%
HSL 355.61°, 87.23, 46.08
HSV (or HSB) 355.61°, 93.182, 86.28
XYZ 29.922, 15.655, 2.675
xyY 0.62, 0.324, 15.655
CIE-LAB 46.519, 70.661, 49.653
CIE-LUV 46.519, 145.712, 29.147
CIE-LCH/LCHab 46.519, 86.362, 35.095
CIE-LUV/LCHuv 46.519, 148.598, 11.312
Hunter-Lab 39.566, 65.749, 23.689
YIQ 78.005, 117.34, 48.0255
YUV 78.005, -23.6215, 124.57485
网页安全色 #cc0033
颜色名称

#dc0f1e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc0f1e 相似颜色

相似颜色

#dc0f1e 色度/色彩

至黑
至白

#dc0f1e 色调

色调变化

#dc0f1e HTML/CSS代码

#dc0f1e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc0f1e.

<span style="color:#dc0f1e;">文本</span>
#dc0f1e 背景颜色

此段背景颜色为 #dc0f1e.

<p style="background-color:#dc0f1e;">文本</p>
#dc0f1e 边框颜色

这个边框颜色为 #dc0f1e.

<div style="border:1px solid #dc0f1e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc0f1e;}
.background {background-color:#dc0f1e;}
.border {border:1px solid #dc0f1e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉