#dc193b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc193b由86.27%红色,9.8%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为25,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,88.64%品红色,73.18%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc0033

  • R 86.3
  • G 9.8
  • B 23.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 88.6
  • Y 73.2
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc193b 颜色转换

#dc193b十进制的RGB值为R:220, G:25, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:88.636, Y: 73.182, K: 13.725

RGB 220, 25, 59
百分比 86.27%, 9.8%, 23.14%
十六进制 dc193b
十进制 14424379
二进制 11011100,00011001,00111011
CMYK 0.0, 88.636, 73.182, 13.725
CMYK百分比 0%, 89%, 73%, 14%
CMY 0.137, 0.902, 0.769
CMY百分比 14%, 90%, 77%
HSL 349.54°, 79.59, 48.04
HSV (or HSB) 349.54°, 88.63600000000001, 86.28
XYZ 30.654, 16.231, 5.656
xyY 0.583, 0.309, 16.231
CIE-LAB 47.276, 70.149, 34.471
CIE-LUV 47.276, 137.299, 20.589
CIE-LCH/LCHab 47.276, 78.161, 26.17
CIE-LUV/LCHuv 47.276, 138.834, 8.528
Hunter-Lab 40.287, 65.315, 19.877
YIQ 87.181, 105.2763, 51.8233
YUV 87.181, -13.8661, 116.52466
网页安全色 #cc0033
颜色名称

#dc193b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc193b 相似颜色

相似颜色

#dc193b 色度/色彩

至黑
至白

#dc193b 色调

色调变化

#dc193b HTML/CSS代码

#dc193b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc193b.

<span style="color:#dc193b;">文本</span>
#dc193b 背景颜色

此段背景颜色为 #dc193b.

<p style="background-color:#dc193b;">文本</p>
#dc193b 边框颜色

这个边框颜色为 #dc193b.

<div style="border:1px solid #dc193b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc193b;}
.background {background-color:#dc193b;}
.border {border:1px solid #dc193b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉