#dc1cc2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc1cc2由86.27%红色,10.98%绿色和76.08%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为28,蓝色值为194。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,87.27%品红色,11.82%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 86.3
  • G 11.0
  • B 76.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 87.3
  • Y 11.8
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc1cc2 颜色转换

#dc1cc2十进制的RGB值为R:220, G:28, B:194。 CMYK值为C:0.0, M:87.273, Y: 11.819, K: 13.725

RGB 220, 28, 194
百分比 86.27%, 10.98%, 76.08%
十六进制 dc1cc2
十进制 14425282
二进制 11011100,00011100,11000010
CMYK 0.0, 87.273, 11.819, 13.725
CMYK百分比 0%, 87%, 12%, 14%
CMY 0.137, 0.89, 0.239
CMY百分比 14%, 89%, 24%
HSL 308.12°, 77.42, 48.63
HSV (or HSB) 308.12°, 87.273, 86.28
XYZ 39.668, 19.944, 52.797
xyY 0.353, 0.177, 19.944
CIE-LAB 51.774, 81.524, -40.272
CIE-LUV 51.774, 81.628, -72.241
CIE-LCH/LCHab 51.774, 90.929, 333.711
CIE-LUV/LCHuv 51.774, 109.004, 318.491
Hunter-Lab 44.659, 80.397, -38.832
YIQ 104.332, 61.077, 92.2672
YUV 104.332, 44.12732, 101.47834
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#dc1cc2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc1cc2 相似颜色

相似颜色

#dc1cc2 色度/色彩

至黑
至白

#dc1cc2 色调

色调变化

#dc1cc2 HTML/CSS代码

#dc1cc2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc1cc2.

<span style="color:#dc1cc2;">文本</span>
#dc1cc2 背景颜色

此段背景颜色为 #dc1cc2.

<p style="background-color:#dc1cc2;">文本</p>
#dc1cc2 边框颜色

这个边框颜色为 #dc1cc2.

<div style="border:1px solid #dc1cc2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc1cc2;}
.background {background-color:#dc1cc2;}
.border {border:1px solid #dc1cc2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉