#dc5e8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc5e8e由86.27%红色,36.86%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为94,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,57.27%品红色,35.46%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 86.3
  • G 36.9
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 57.3
  • Y 35.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc5e8e 颜色转换

#dc5e8e十进制的RGB值为R:220, G:94, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:57.273, Y: 35.455, K: 13.725

RGB 220, 94, 142
百分比 86.27%, 36.86%, 55.69%
十六进制 dc5e8e
十进制 14442126
二进制 11011100,01011110,10001110
CMYK 0.0, 57.273, 35.455, 13.725
CMYK百分比 0%, 57%, 35%, 14%
CMY 0.137, 0.631, 0.443
CMY百分比 14%, 63%, 44%
HSL 337.14°, 64.29, 61.57
HSV (or HSB) 337.14°, 57.272999999999996, 86.28
XYZ 38.401, 25.177, 28.427
xyY 0.417, 0.274, 25.177
CIE-LAB 57.248, 53.911, -1.537
CIE-LUV 57.248, 80.783, -12.173
CIE-LCH/LCHab 57.248, 53.932, 358.367
CIE-LUV/LCHuv 57.248, 81.695, 351.431
Hunter-Lab 50.177, 48.798, 1.534
YIQ 137.146, 59.661, 41.5866
YUV 137.146, 2.39056, 72.68952
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#dc5e8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc5e8e 相似颜色

相似颜色

#dc5e8e 色度/色彩

至黑
至白

#dc5e8e 色调

色调变化

#dc5e8e HTML/CSS代码

#dc5e8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc5e8e.

<span style="color:#dc5e8e;">文本</span>
#dc5e8e 背景颜色

此段背景颜色为 #dc5e8e.

<p style="background-color:#dc5e8e;">文本</p>
#dc5e8e 边框颜色

这个边框颜色为 #dc5e8e.

<div style="border:1px solid #dc5e8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc5e8e;}
.background {background-color:#dc5e8e;}
.border {border:1px solid #dc5e8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉