#dc799b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc799b由86.27%红色,47.45%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为121,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,45.0%品红色,29.55%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 86.3
  • G 47.5
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 45.0
  • Y 29.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc799b 颜色转换

#dc799b十进制的RGB值为R:220, G:121, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:45.0, Y: 29.546, K: 13.725

RGB 220, 121, 155
百分比 86.27%, 47.45%, 60.78%
十六进制 dc799b
十进制 14449051
二进制 11011100,01111001,10011011
CMYK 0.0, 45.0, 29.546, 13.725
CMYK百分比 0%, 45%, 30%, 14%
CMY 0.137, 0.525, 0.392
CMY百分比 14%, 53%, 39%
HSL 339.39°, 58.58, 66.86
HSV (or HSB) 339.39°, 45.0, 86.28
XYZ 42.269, 31.26, 34.816
xyY 0.39, 0.289, 31.26
CIE-LAB 62.726, 42.313, -1.028
CIE-LUV 62.726, 62.633, -9.24
CIE-LCH/LCHab 62.726, 42.325, 358.609
CIE-LUV/LCHuv 62.726, 63.311, 351.608
Hunter-Lab 55.91, 37.106, 2.217
YIQ 154.477, 48.0699, 31.5193
YUV 154.477, 0.25934, 57.48466
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#dc799b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc799b 相似颜色

相似颜色

#dc799b 色度/色彩

至黑
至白

#dc799b 色调

色调变化

#dc799b HTML/CSS代码

#dc799b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc799b.

<span style="color:#dc799b;">文本</span>
#dc799b 背景颜色

此段背景颜色为 #dc799b.

<p style="background-color:#dc799b;">文本</p>
#dc799b 边框颜色

这个边框颜色为 #dc799b.

<div style="border:1px solid #dc799b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc799b;}
.background {background-color:#dc799b;}
.border {border:1px solid #dc799b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉