#dc7cce 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc7cce由86.27%红色,48.63%绿色和80.78%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为124,蓝色值为206。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,43.64%品红色,6.36%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 86.3
  • G 48.6
  • B 80.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 43.6
  • Y 6.4
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc7cce 颜色转换

#dc7cce十进制的RGB值为R:220, G:124, B:206。 CMYK值为C:0.0, M:43.637, Y: 6.365, K: 13.725

RGB 220, 124, 206
百分比 86.27%, 48.63%, 80.78%
十六进制 dc7cce
十进制 14449870
二进制 11011100,01111100,11001110
CMYK 0.0, 43.637, 6.365, 13.725
CMYK百分比 0%, 44%, 6%, 14%
CMY 0.137, 0.514, 0.192
CMY百分比 14%, 51%, 19%
HSL 308.75°, 57.83, 67.45
HSV (or HSB) 308.75°, 43.636, 86.28
XYZ 47.862, 34.089, 62.448
xyY 0.331, 0.236, 34.089
CIE-LAB 65.033, 48.51, -26.456
CIE-LUV 65.033, 49.55, -48.504
CIE-LCH/LCHab 65.033, 55.255, 331.394
CIE-LUV/LCHuv 65.033, 69.338, 315.611
Hunter-Lab 58.386, 44.151, -22.544
YIQ 162.052, 30.8598, 45.8224
YUV 162.052, 21.62876, 50.83918
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#dc7cce 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc7cce 相似颜色

相似颜色

#dc7cce 色度/色彩

至黑
至白

#dc7cce 色调

色调变化

#dc7cce HTML/CSS代码

#dc7cce 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc7cce.

<span style="color:#dc7cce;">文本</span>
#dc7cce 背景颜色

此段背景颜色为 #dc7cce.

<p style="background-color:#dc7cce;">文本</p>
#dc7cce 边框颜色

这个边框颜色为 #dc7cce.

<div style="border:1px solid #dc7cce;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc7cce;}
.background {background-color:#dc7cce;}
.border {border:1px solid #dc7cce;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉