#dc7d8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc7d8b由86.27%红色,49.02%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为125,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,43.18%品红色,36.82%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 86.3
  • G 49.0
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 43.2
  • Y 36.8
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc7d8b 颜色转换

#dc7d8b十进制的RGB值为R:220, G:125, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:43.182, Y: 36.818, K: 13.725

RGB 220, 125, 139
百分比 86.27%, 49.02%, 54.51%
十六进制 dc7d8b
十进制 14450059
二进制 11011100,01111101,10001011
CMYK 0.0, 43.182, 36.818, 13.725
CMYK百分比 0%, 43%, 37%, 14%
CMY 0.137, 0.51, 0.455
CMY百分比 14%, 51%, 45%
HSL 351.16°, 57.58, 67.65
HSV (or HSB) 351.16°, 43.181999999999995, 86.28
XYZ 41.509, 31.75, 28.367
xyY 0.408, 0.312, 31.75
CIE-LAB 63.136, 38.248, 8.705
CIE-LUV 63.136, 63.674, 4.641
CIE-LCH/LCHab 63.136, 39.226, 12.821
CIE-LUV/LCHuv 63.136, 63.843, 4.168
Hunter-Lab 56.347, 32.889, 9.594
YIQ 155.001, 52.1123, 24.4493
YUV 155.001, -7.8721, 57.02486
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#dc7d8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc7d8b 相似颜色

相似颜色

#dc7d8b 色度/色彩

至黑
至白

#dc7d8b 色调

色调变化

#dc7d8b HTML/CSS代码

#dc7d8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc7d8b.

<span style="color:#dc7d8b;">文本</span>
#dc7d8b 背景颜色

此段背景颜色为 #dc7d8b.

<p style="background-color:#dc7d8b;">文本</p>
#dc7d8b 边框颜色

这个边框颜色为 #dc7d8b.

<div style="border:1px solid #dc7d8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc7d8b;}
.background {background-color:#dc7d8b;}
.border {border:1px solid #dc7d8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉