#dc7e7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc7e7b由86.27%红色,49.41%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为126,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.73%品红色,44.09%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 86.3
  • G 49.4
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.7
  • Y 44.1
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc7e7b 颜色转换

#dc7e7b十进制的RGB值为R:220, G:126, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:42.727, Y: 44.092, K: 13.725

RGB 220, 126, 123
百分比 86.27%, 49.41%, 48.24%
十六进制 dc7e7b
十进制 14450299
二进制 11011100,01111110,01111011
CMYK 0.0, 42.727, 44.092, 13.725
CMYK百分比 0%, 43%, 44%, 14%
CMY 0.137, 0.506, 0.518
CMY百分比 14%, 51%, 52%
HSL 1.85°, 58.08, 67.25
HSV (or HSB) 1.85°, 44.091, 86.28
XYZ 40.552, 31.57, 22.696
xyY 0.428, 0.333, 31.57
CIE-LAB 62.986, 35.952, 17.6
CIE-LUV 62.986, 66.14, 16.133
CIE-LCH/LCHab 62.986, 40.029, 26.084
CIE-LUV/LCHuv 62.986, 68.079, 13.708
Hunter-Lab 56.187, 30.5, 15.382
YIQ 153.764, 56.9785, 18.9474
YUV 153.764, -15.13696, 58.11003
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#dc7e7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc7e7b 相似颜色

相似颜色

#dc7e7b 色度/色彩

至黑
至白

#dc7e7b 色调

色调变化

#dc7e7b HTML/CSS代码

#dc7e7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc7e7b.

<span style="color:#dc7e7b;">文本</span>
#dc7e7b 背景颜色

此段背景颜色为 #dc7e7b.

<p style="background-color:#dc7e7b;">文本</p>
#dc7e7b 边框颜色

这个边框颜色为 #dc7e7b.

<div style="border:1px solid #dc7e7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc7e7b;}
.background {background-color:#dc7e7b;}
.border {border:1px solid #dc7e7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉