#dc8ecf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc8ecf由86.27%红色,55.69%绿色和81.18%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为142,蓝色值为207。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,35.46%品红色,5.91%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 86.3
  • G 55.7
  • B 81.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 35.5
  • Y 5.9
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc8ecf 颜色转换

#dc8ecf十进制的RGB值为R:220, G:142, B:207。 CMYK值为C:0.0, M:35.455, Y: 5.91, K: 13.725

RGB 220, 142, 207
百分比 86.27%, 55.69%, 81.18%
十六进制 dc8ecf
十进制 14454479
二进制 11011100,10001110,11001111
CMYK 0.0, 35.455, 5.91, 13.725
CMYK百分比 0%, 35%, 6%, 14%
CMY 0.137, 0.443, 0.188
CMY百分比 14%, 44%, 19%
HSL 310.0°, 52.7, 70.98
HSV (or HSB) 310.0°, 35.455, 86.28
XYZ 50.45, 39.069, 63.912
xyY 0.329, 0.255, 39.069
CIE-LAB 68.801, 39.313, -21.248
CIE-LUV 68.801, 40.979, -39.163
CIE-LCH/LCHab 68.801, 44.687, 331.609
CIE-LUV/LCHuv 68.801, 56.683, 316.298
Hunter-Lab 62.505, 34.689, -16.871
YIQ 172.732, 25.5957, 36.725
YUV 172.732, 16.86528, 41.46935
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#dc8ecf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc8ecf 相似颜色

相似颜色

#dc8ecf 色度/色彩

至黑
至白

#dc8ecf 色调

色调变化

#dc8ecf HTML/CSS代码

#dc8ecf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc8ecf.

<span style="color:#dc8ecf;">文本</span>
#dc8ecf 背景颜色

此段背景颜色为 #dc8ecf.

<p style="background-color:#dc8ecf;">文本</p>
#dc8ecf 边框颜色

这个边框颜色为 #dc8ecf.

<div style="border:1px solid #dc8ecf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc8ecf;}
.background {background-color:#dc8ecf;}
.border {border:1px solid #dc8ecf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉