#dc98bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc98bd由86.27%红色,59.61%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为152,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.91%品红色,14.09%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 86.3
  • G 59.6
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.9
  • Y 14.1
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc98bd 颜色转换

#dc98bd十进制的RGB值为R:220, G:152, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:30.909, Y: 14.091, K: 13.725

RGB 220, 152, 189
百分比 86.27%, 59.61%, 74.12%
十六进制 dc98bd
十进制 14457021
二进制 11011100,10011000,10111101
CMYK 0.0, 30.909, 14.091, 13.725
CMYK百分比 0%, 31%, 14%, 14%
CMY 0.137, 0.404, 0.259
CMY百分比 14%, 40%, 26%
HSL 327.35°, 49.28, 72.94
HSV (or HSB) 327.35°, 30.909, 86.28
XYZ 49.928, 41.348, 53.492
xyY 0.345, 0.286, 41.348
CIE-LAB 70.419, 30.937, -8.814
CIE-LUV 70.419, 38.994, -18.604
CIE-LCH/LCHab 70.419, 32.168, 344.098
CIE-LUV/LCHuv 70.419, 43.204, 334.495
Hunter-Lab 64.303, 26.068, -4.311
YIQ 176.55, 28.6331, 25.8964
YUV 176.55, 6.12868, 38.11963
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#dc98bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc98bd 相似颜色

相似颜色

#dc98bd 色度/色彩

至黑
至白

#dc98bd 色调

色调变化

#dc98bd HTML/CSS代码

#dc98bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc98bd.

<span style="color:#dc98bd;">文本</span>
#dc98bd 背景颜色

此段背景颜色为 #dc98bd.

<p style="background-color:#dc98bd;">文本</p>
#dc98bd 边框颜色

这个边框颜色为 #dc98bd.

<div style="border:1px solid #dc98bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc98bd;}
.background {background-color:#dc98bd;}
.border {border:1px solid #dc98bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉