#dc9ccb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc9ccb由86.27%红色,61.18%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为156,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,29.09%品红色,7.73%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 86.3
  • G 61.2
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 29.1
  • Y 7.7
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc9ccb 颜色转换

#dc9ccb十进制的RGB值为R:220, G:156, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:29.092, Y: 7.728, K: 13.725

RGB 220, 156, 203
百分比 86.27%, 61.18%, 79.61%
十六进制 dc9ccb
十进制 14458059
二进制 11011100,10011100,11001011
CMYK 0.0, 29.092, 7.728, 13.725
CMYK百分比 0%, 29%, 8%, 14%
CMY 0.137, 0.388, 0.204
CMY百分比 14%, 39%, 20%
HSL 315.94°, 47.76, 73.72
HSV (or HSB) 315.94°, 29.091, 86.28
XYZ 52.182, 43.306, 62.107
xyY 0.331, 0.275, 43.306
CIE-LAB 71.762, 31.131, -14.552
CIE-LUV 71.762, 34.696, -27.493
CIE-LCH/LCHab 71.762, 34.364, 334.947
CIE-LUV/LCHuv 71.762, 44.268, 321.606
Hunter-Lab 65.807, 26.379, -9.891
YIQ 180.494, 23.0365, 28.1624
YUV 180.494, 11.07724, 34.65953
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#dc9ccb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc9ccb 相似颜色

相似颜色

#dc9ccb 色度/色彩

至黑
至白

#dc9ccb 色调

色调变化

#dc9ccb HTML/CSS代码

#dc9ccb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc9ccb.

<span style="color:#dc9ccb;">文本</span>
#dc9ccb 背景颜色

此段背景颜色为 #dc9ccb.

<p style="background-color:#dc9ccb;">文本</p>
#dc9ccb 边框颜色

这个边框颜色为 #dc9ccb.

<div style="border:1px solid #dc9ccb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc9ccb;}
.background {background-color:#dc9ccb;}
.border {border:1px solid #dc9ccb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉