#dc9f6e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dc9f6e由86.27%红色,62.35%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为159,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,27.73%品红色,50.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 86.3
  • G 62.4
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 27.7
  • Y 50.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dc9f6e 颜色转换

#dc9f6e十进制的RGB值为R:220, G:159, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:27.728, Y: 50.001, K: 13.725

RGB 220, 159, 110
百分比 86.27%, 62.35%, 43.14%
十六进制 dc9f6e
十进制 14458734
二进制 11011100,10011111,01101110
CMYK 0.0, 27.728, 50.001, 13.725
CMYK百分比 0%, 28%, 50%, 14%
CMY 0.137, 0.376, 0.569
CMY百分比 14%, 38%, 57%
HSL 26.73°, 61.11, 64.71
HSV (or HSB) 26.73°, 50.0, 86.28
XYZ 44.728, 41.14, 20.336
xyY 0.421, 0.387, 41.14
CIE-LAB 70.274, 17.042, 34.426
CIE-LUV 70.274, 45.382, 40.102
CIE-LCH/LCHab 70.274, 38.413, 63.663
CIE-LUV/LCHuv 70.274, 60.562, 41.466
Hunter-Lab 64.14, 12.231, 26.1
YIQ 171.653, 52.0936, -2.3473
YUV 171.653, -30.33734, 42.41549
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#dc9f6e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dc9f6e 相似颜色

相似颜色

#dc9f6e 色度/色彩

至黑
至白

#dc9f6e 色调

色调变化

#dc9f6e HTML/CSS代码

#dc9f6e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dc9f6e.

<span style="color:#dc9f6e;">文本</span>
#dc9f6e 背景颜色

此段背景颜色为 #dc9f6e.

<p style="background-color:#dc9f6e;">文本</p>
#dc9f6e 边框颜色

这个边框颜色为 #dc9f6e.

<div style="border:1px solid #dc9f6e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dc9f6e;}
.background {background-color:#dc9f6e;}
.border {border:1px solid #dc9f6e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉