#dcb1bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcb1bb由86.27%红色,69.41%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为177,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,19.55%品红色,15.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 86.3
  • G 69.4
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.5
  • Y 15.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcb1bb 颜色转换

#dcb1bb十进制的RGB值为R:220, G:177, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:19.546, Y: 15.001, K: 13.725

RGB 220, 177, 187
百分比 86.27%, 69.41%, 73.33%
十六进制 dcb1bb
十进制 14463419
二进制 11011100,10110001,10111011
CMYK 0.0, 19.546, 15.001, 13.725
CMYK百分比 0%, 20%, 15%, 14%
CMY 0.137, 0.306, 0.267
CMY百分比 14%, 31%, 27%
HSL 346.05°, 38.05, 77.84
HSV (or HSB) 346.05°, 19.545, 86.28
XYZ 54.206, 50.249, 53.855
xyY 0.342, 0.317, 50.249
CIE-LAB 76.222, 17.133, 0.837
CIE-LUV 76.222, 25.569, -1.852
CIE-LCH/LCHab 76.222, 17.154, 2.795
CIE-LUV/LCHuv 76.222, 25.636, 355.858
Hunter-Lab 70.887, 12.445, 4.576
YIQ 190.997, 22.4107, 12.2065
YUV 190.997, -1.96482, 25.4449
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#dcb1bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcb1bb 相似颜色

相似颜色

#dcb1bb 色度/色彩

至黑
至白

#dcb1bb 色调

色调变化

#dcb1bb HTML/CSS代码

#dcb1bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcb1bb.

<span style="color:#dcb1bb;">文本</span>
#dcb1bb 背景颜色

此段背景颜色为 #dcb1bb.

<p style="background-color:#dcb1bb;">文本</p>
#dcb1bb 边框颜色

这个边框颜色为 #dcb1bb.

<div style="border:1px solid #dcb1bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcb1bb;}
.background {background-color:#dcb1bb;}
.border {border:1px solid #dcb1bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉