#dcb6bc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcb6bc由86.27%红色,71.37%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为182,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,17.27%品红色,14.55%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 71.4
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 17.3
  • Y 14.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcb6bc 颜色转换

#dcb6bc十进制的RGB值为R:220, G:182, B:188。 CMYK值为C:0.0, M:17.273, Y: 14.547, K: 13.725

RGB 220, 182, 188
百分比 86.27%, 71.37%, 73.73%
十六进制 dcb6bc
十进制 14464700
二进制 11011100,10110110,10111100
CMYK 0.0, 17.273, 14.547, 13.725
CMYK百分比 0%, 17%, 15%, 14%
CMY 0.137, 0.286, 0.263
CMY百分比 14%, 29%, 26%
HSL 350.52°, 35.19, 78.82
HSV (or HSB) 350.52°, 17.273, 86.28
XYZ 55.319, 52.304, 54.756
xyY 0.341, 0.322, 52.304
CIE-LAB 77.462, 14.607, 2.098
CIE-LUV 77.462, 22.682, 0.46
CIE-LCH/LCHab 77.462, 14.757, 8.173
CIE-LUV/LCHuv 77.462, 22.687, 1.162
Hunter-Lab 72.321, 9.974, 5.735
YIQ 194.046, 20.7164, 9.9042
YUV 194.046, -2.97312, 22.76994
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcb6bc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcb6bc 相似颜色

相似颜色

#dcb6bc 色度/色彩

至黑
至白

#dcb6bc 色调

色调变化

#dcb6bc HTML/CSS代码

#dcb6bc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcb6bc.

<span style="color:#dcb6bc;">文本</span>
#dcb6bc 背景颜色

此段背景颜色为 #dcb6bc.

<p style="background-color:#dcb6bc;">文本</p>
#dcb6bc 边框颜色

这个边框颜色为 #dcb6bc.

<div style="border:1px solid #dcb6bc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcb6bc;}
.background {background-color:#dcb6bc;}
.border {border:1px solid #dcb6bc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉