#dcb6bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcb6bd由86.27%红色,71.37%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为182,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,17.27%品红色,14.09%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 71.4
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 17.3
  • Y 14.1
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcb6bd 颜色转换

#dcb6bd十进制的RGB值为R:220, G:182, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:17.273, Y: 14.091, K: 13.725

RGB 220, 182, 189
百分比 86.27%, 71.37%, 74.12%
十六进制 dcb6bd
十进制 14464701
二进制 11011100,10110110,10111101
CMYK 0.0, 17.273, 14.091, 13.725
CMYK百分比 0%, 17%, 14%, 14%
CMY 0.137, 0.286, 0.259
CMY百分比 14%, 29%, 26%
HSL 348.95°, 35.19, 78.82
HSV (or HSB) 348.95°, 17.273, 86.28
XYZ 55.427, 52.347, 55.326
xyY 0.34, 0.321, 52.347
CIE-LAB 77.488, 14.768, 1.591
CIE-LUV 77.488, 22.579, -0.309
CIE-LCH/LCHab 77.488, 14.853, 6.15
CIE-LUV/LCHuv 77.488, 22.581, 359.217
Hunter-Lab 72.351, 10.132, 5.308
YIQ 194.16, 20.3951, 10.2154
YUV 194.16, -2.53712, 22.66993
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcb6bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcb6bd 相似颜色

相似颜色

#dcb6bd 色度/色彩

至黑
至白

#dcb6bd 色调

色调变化

#dcb6bd HTML/CSS代码

#dcb6bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcb6bd.

<span style="color:#dcb6bd;">文本</span>
#dcb6bd 背景颜色

此段背景颜色为 #dcb6bd.

<p style="background-color:#dcb6bd;">文本</p>
#dcb6bd 边框颜色

这个边框颜色为 #dcb6bd.

<div style="border:1px solid #dcb6bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcb6bd;}
.background {background-color:#dcb6bd;}
.border {border:1px solid #dcb6bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉