#dcb8d8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcb8d8由86.27%红色,72.16%绿色和84.71%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为184,蓝色值为216。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,16.36%品红色,1.82%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 72.2
  • B 84.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 16.4
  • Y 1.8
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcb8d8 颜色转换

#dcb8d8十进制的RGB值为R:220, G:184, B:216。 CMYK值为C:0.0, M:16.364, Y: 1.819, K: 13.725

RGB 220, 184, 216
百分比 86.27%, 72.16%, 84.71%
十六进制 dcb8d8
十进制 14465240
二进制 11011100,10111000,11011000
CMYK 0.0, 16.364, 1.819, 13.725
CMYK百分比 0%, 16%, 2%, 14%
CMY 0.137, 0.278, 0.153
CMY百分比 14%, 28%, 15%
HSL 306.67°, 33.96, 79.22
HSV (or HSB) 306.67°, 16.364, 86.28
XYZ 59.049, 54.456, 72.362
xyY 0.318, 0.293, 54.456
CIE-LAB 78.727, 18.335, -11.212
CIE-LUV 78.727, 18.693, -20.392
CIE-LCH/LCHab 78.727, 21.492, 328.553
CIE-LUV/LCHuv 78.727, 27.663, 312.511
Hunter-Lab 73.794, 13.693, -6.484
YIQ 198.412, 11.1708, 17.5724
YUV 198.412, 8.65716, 18.93968
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcb8d8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcb8d8 相似颜色

相似颜色

#dcb8d8 色度/色彩

至黑
至白

#dcb8d8 色调

色调变化

#dcb8d8 HTML/CSS代码

#dcb8d8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcb8d8.

<span style="color:#dcb8d8;">文本</span>
#dcb8d8 背景颜色

此段背景颜色为 #dcb8d8.

<p style="background-color:#dcb8d8;">文本</p>
#dcb8d8 边框颜色

这个边框颜色为 #dcb8d8.

<div style="border:1px solid #dcb8d8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcb8d8;}
.background {background-color:#dcb8d8;}
.border {border:1px solid #dcb8d8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉