#dcbd8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcbd8e由86.27%红色,74.12%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为189,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.09%品红色,35.46%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 86.3
  • G 74.1
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 14.1
  • Y 35.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcbd8e 颜色转换

#dcbd8e十进制的RGB值为R:220, G:189, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:14.091, Y: 35.455, K: 13.725

RGB 220, 189, 142
百分比 86.27%, 74.12%, 55.69%
十六进制 dcbd8e
十进制 14466446
二进制 11011100,10111101,10001110
CMYK 0.0, 14.091, 35.455, 13.725
CMYK百分比 0%, 14%, 35%, 14%
CMY 0.137, 0.259, 0.443
CMY百分比 14%, 26%, 44%
HSL 36.15°, 52.7, 70.98
HSV (or HSB) 36.15°, 35.455, 86.28
XYZ 52.595, 53.565, 33.158
xyY 0.378, 0.384, 53.565
CIE-LAB 78.208, 4.425, 27.87
CIE-LUV 78.208, 22.7, 36.782
CIE-LCH/LCHab 78.208, 28.219, 80.978
CIE-LUV/LCHuv 78.208, 43.223, 58.32
Hunter-Lab 73.188, 0.195, 24.37
YIQ 192.911, 33.574, -8.0699
YUV 192.911, -25.05114, 23.76547
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#dcbd8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcbd8e 相似颜色

相似颜色

#dcbd8e 色度/色彩

至黑
至白

#dcbd8e 色调

色调变化

#dcbd8e HTML/CSS代码

#dcbd8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcbd8e.

<span style="color:#dcbd8e;">文本</span>
#dcbd8e 背景颜色

此段背景颜色为 #dcbd8e.

<p style="background-color:#dcbd8e;">文本</p>
#dcbd8e 边框颜色

这个边框颜色为 #dcbd8e.

<div style="border:1px solid #dcbd8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcbd8e;}
.background {background-color:#dcbd8e;}
.border {border:1px solid #dcbd8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉