#dcbf25 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcbf25由86.27%红色,74.9%绿色和14.51%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为191,蓝色值为37。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,13.18%品红色,83.18%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 86.3
  • G 74.9
  • B 14.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 13.2
  • Y 83.2
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcbf25 颜色转换

#dcbf25十进制的RGB值为R:220, G:191, B:37。 CMYK值为C:0.0, M:13.182, Y: 83.182, K: 13.725

RGB 220, 191, 37
百分比 86.27%, 74.9%, 14.51%
十六进制 dcbf25
十进制 14466853
二进制 11011100,10111111,00100101
CMYK 0.0, 13.182, 83.182, 13.725
CMYK百分比 0%, 13%, 83%, 14%
CMY 0.137, 0.251, 0.855
CMY百分比 14%, 25%, 85%
HSL 50.49°, 72.33, 50.39
HSV (or HSB) 50.49°, 83.182, 86.28
XYZ 48.48, 52.613, 9.352
xyY 0.439, 0.476, 52.613
CIE-LAB 77.646, -4.148, 73.216
CIE-LUV 77.646, 26.406, 79.358
CIE-LCH/LCHab 77.646, 73.334, 93.243
CIE-LUV/LCHuv 77.646, 83.636, 71.595
Hunter-Lab 72.535, -7.63, 43.13
YIQ 182.115, 66.7613, -41.7913
YUV 182.115, -71.40886, 33.23654
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#dcbf25 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcbf25 相似颜色

相似颜色

#dcbf25 色度/色彩

至黑
至白

#dcbf25 色调

色调变化

#dcbf25 HTML/CSS代码

#dcbf25 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcbf25.

<span style="color:#dcbf25;">文本</span>
#dcbf25 背景颜色

此段背景颜色为 #dcbf25.

<p style="background-color:#dcbf25;">文本</p>
#dcbf25 边框颜色

这个边框颜色为 #dcbf25.

<div style="border:1px solid #dcbf25;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcbf25;}
.background {background-color:#dcbf25;}
.border {border:1px solid #dcbf25;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉