#dcc0bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcc0bd由86.27%红色,75.29%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为192,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.73%品红色,14.09%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 75.3
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.7
  • Y 14.1
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcc0bd 颜色转换

#dcc0bd十进制的RGB值为R:220, G:192, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:12.728, Y: 14.091, K: 13.725

RGB 220, 192, 189
百分比 86.27%, 75.29%, 74.12%
十六进制 dcc0bd
十进制 14467261
二进制 11011100,11000000,10111101
CMYK 0.0, 12.728, 14.091, 13.725
CMYK百分比 0%, 13%, 14%, 14%
CMY 0.137, 0.247, 0.259
CMY百分比 14%, 25%, 26%
HSL 5.81°, 30.69, 80.2
HSV (or HSB) 5.81°, 14.091000000000001, 86.28
XYZ 57.549, 56.59, 56.033
xyY 0.338, 0.333, 56.59
CIE-LAB 79.949, 9.426, 5.156
CIE-LUV 79.949, 17.041, 5.884
CIE-LCH/LCHab 79.949, 10.744, 28.68
CIE-LUV/LCHuv 79.949, 18.029, 19.05
Hunter-Lab 75.226, 4.908, 8.496
YIQ 200.03, 17.6491, 4.9884
YUV 200.03, -5.42572, 17.52003
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcc0bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcc0bd 相似颜色

相似颜色

#dcc0bd 色度/色彩

至黑
至白

#dcc0bd 色调

色调变化

#dcc0bd HTML/CSS代码

#dcc0bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcc0bd.

<span style="color:#dcc0bd;">文本</span>
#dcc0bd 背景颜色

此段背景颜色为 #dcc0bd.

<p style="background-color:#dcc0bd;">文本</p>
#dcc0bd 边框颜色

这个边框颜色为 #dcc0bd.

<div style="border:1px solid #dcc0bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcc0bd;}
.background {background-color:#dcc0bd;}
.border {border:1px solid #dcc0bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉