#dcc2e9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcc2e9由86.27%红色,76.08%绿色和91.37%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为194,蓝色值为233。在CMKY色彩空间中,他由5.58%青色,16.74%品红色,0.0%黄色和8.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 86.3
  • G 76.1
  • B 91.4
  RGB 百分比
  • C 5.6
  • M 16.7
  • Y 0.0
  • K 8.6
  CMYK 百分比

#dcc2e9 颜色转换

#dcc2e9十进制的RGB值为R:220, G:194, B:233。 CMYK值为C:5.579, M:16.739, Y: 0.0, K: 8.627

RGB 220, 194, 233
百分比 86.27%, 76.08%, 91.37%
十六进制 dcc2e9
十进制 14467817
二进制 11011100,11000010,11101001
CMYK 5.579, 16.739, 0.0, 8.627
CMYK百分比 6%, 17%, 0%, 9%
CMY 0.137, 0.239, 0.086
CMY百分比 14%, 24%, 9%
HSL 280.0°, 46.99, 83.73
HSV (or HSB) 280.0°, 16.738, 91.37
XYZ 63.513, 59.683, 85.26
xyY 0.305, 0.286, 59.683
CIE-LAB 81.665, 16.159, -15.955
CIE-LUV 81.665, 12.035, -27.681
CIE-LCH/LCHab 81.665, 22.708, 315.365
CIE-LUV/LCHuv 81.665, 30.184, 293.497
Hunter-Lab 77.255, 11.552, -11.356
YIQ 206.22, 2.9627, 17.6358
YUV 206.22, 13.18056, 12.08961
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#dcc2e9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcc2e9 相似颜色

相似颜色

#dcc2e9 色度/色彩

至黑
至白

#dcc2e9 色调

色调变化

#dcc2e9 HTML/CSS代码

#dcc2e9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcc2e9.

<span style="color:#dcc2e9;">文本</span>
#dcc2e9 背景颜色

此段背景颜色为 #dcc2e9.

<p style="background-color:#dcc2e9;">文本</p>
#dcc2e9 边框颜色

这个边框颜色为 #dcc2e9.

<div style="border:1px solid #dcc2e9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcc2e9;}
.background {background-color:#dcc2e9;}
.border {border:1px solid #dcc2e9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉