#dcc4b8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcc4b8由86.27%红色,76.86%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为196,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.91%品红色,16.36%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 76.9
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.9
  • Y 16.4
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcc4b8 颜色转换

#dcc4b8十进制的RGB值为R:220, G:196, B:184。 CMYK值为C:0.0, M:10.909, Y: 16.364, K: 13.725

RGB 220, 196, 184
百分比 86.27%, 76.86%, 72.16%
十六进制 dcc4b8
十进制 14468280
二进制 11011100,11000100,10111000
CMYK 0.0, 10.909, 16.364, 13.725
CMYK百分比 0%, 11%, 16%, 14%
CMY 0.137, 0.231, 0.278
CMY百分比 14%, 23%, 28%
HSL 20.0°, 33.96, 79.22
HSV (or HSB) 20.0°, 16.364, 86.28
XYZ 57.906, 58.157, 53.52
xyY 0.341, 0.343, 58.157
CIE-LAB 80.826, 6.515, 9.103
CIE-LUV 80.826, 15.234, 12.082
CIE-LCH/LCHab 80.826, 11.194, 54.409
CIE-LUV/LCHuv 80.826, 19.443, 38.418
Hunter-Lab 76.261, 2.08, 11.773
YIQ 201.808, 18.1572, 1.3416
YUV 201.808, -8.76116, 15.96012
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcc4b8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcc4b8 相似颜色

相似颜色

#dcc4b8 色度/色彩

至黑
至白

#dcc4b8 色调

色调变化

#dcc4b8 HTML/CSS代码

#dcc4b8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcc4b8.

<span style="color:#dcc4b8;">文本</span>
#dcc4b8 背景颜色

此段背景颜色为 #dcc4b8.

<p style="background-color:#dcc4b8;">文本</p>
#dcc4b8 边框颜色

这个边框颜色为 #dcc4b8.

<div style="border:1px solid #dcc4b8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcc4b8;}
.background {background-color:#dcc4b8;}
.border {border:1px solid #dcc4b8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉