#dcc64b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcc64b由86.27%红色,77.65%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为198,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.0%品红色,65.91%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 86.3
  • G 77.6
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.0
  • Y 65.9
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcc64b 颜色转换

#dcc64b十进制的RGB值为R:220, G:198, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:10.001, Y: 65.909, K: 13.725

RGB 220, 198, 75
百分比 86.27%, 77.65%, 29.41%
十六进制 dcc64b
十进制 14468683
二进制 11011100,11000110,01001011
CMYK 0.0, 10.001, 65.909, 13.725
CMYK百分比 0%, 10%, 66%, 14%
CMY 0.137, 0.224, 0.706
CMY百分比 14%, 22%, 71%
HSL 50.9°, 67.44, 57.84
HSV (or HSB) 50.9°, 65.90899999999999, 86.28
XYZ 50.98, 56.113, 14.802
xyY 0.418, 0.46, 56.113
CIE-LAB 79.678, -6.16, 62.125
CIE-LUV 79.678, 20.478, 73.118
CIE-LCH/LCHab 79.678, 62.43, 95.662
CIE-LUV/LCHuv 79.678, 75.932, 74.354
Hunter-Lab 74.909, -9.611, 40.721
YIQ 190.556, 52.6297, -33.6246
YUV 190.556, -56.86288, 25.83123
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#dcc64b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcc64b 相似颜色

相似颜色

#dcc64b 色度/色彩

至黑
至白

#dcc64b 色调

色调变化

#dcc64b HTML/CSS代码

#dcc64b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcc64b.

<span style="color:#dcc64b;">文本</span>
#dcc64b 背景颜色

此段背景颜色为 #dcc64b.

<p style="background-color:#dcc64b;">文本</p>
#dcc64b 边框颜色

这个边框颜色为 #dcc64b.

<div style="border:1px solid #dcc64b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcc64b;}
.background {background-color:#dcc64b;}
.border {border:1px solid #dcc64b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉