#dccbda 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dccbda由86.27%红色,79.61%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为203,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.73%品红色,0.91%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R86.3
  • G79.6
  • B85.5
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M7.7
  • Y0.9
  • K13.7
  CMYK 百分比

#dccbda 颜色转换

#dccbda十进制的RGB值为R:220, G:203, B:218。 CMYK值为C:0.0, M:7.728, Y: 0.91, K: 13.725

RGB220, 203, 218
百分比86.27%, 79.61%, 85.49%
十六进制dccbda
十进制14470106
二进制11011100,11001011,11011010
CMYK0.0, 7.728, 0.91, 13.725
CMYK百分比0%, 8%, 1%, 14%
CMY0.137, 0.204, 0.145
CMY百分比14%, 20%, 15%
HSL307.06°, 19.54, 82.94
HSV (or HSB)307.06°, 7.727, 86.28
XYZ63.524, 62.99, 75.138
xyY0.315, 0.312, 62.99
CIE-LAB83.437, 8.548, -5.294
CIE-LUV83.437, 8.795, -9.597
CIE-LCH/LCHab83.437, 10.054, 328.229
CIE-LUV/LCHuv83.437, 13.018, 312.504
Hunter-Lab79.366, 3.979, -0.575
YIQ209.793, 5.3108, 8.2635
YUV209.793, 4.04082, 8.95485
网页安全色#cccccc
颜色名称

#dccbda 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dccbda 相似颜色

相似颜色

#dccbda 色度/色彩

至黑
至白

#dccbda 色调

色调变化

#dccbda HTML/CSS代码

#dccbda 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dccbda.

<span style="color:#dccbda;">文本</span>
#dccbda 背景颜色

此段背景颜色为 #dccbda.

<p style="background-color:#dccbda;">文本</p>
#dccbda 边框颜色

这个边框颜色为 #dccbda.

<div style="border:1px solid #dccbda;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dccbda;}
.background {background-color:#dccbda;}
.border {border:1px solid #dccbda;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉