#dcccc3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcccc3由86.27%红色,80.0%绿色和76.47%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为204,蓝色值为195。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.27%品红色,11.36%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 80.0
  • B 76.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.3
  • Y 11.4
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcccc3 颜色转换

#dcccc3十进制的RGB值为R:220, G:204, B:195。 CMYK值为C:0.0, M:7.273, Y: 11.364, K: 13.725

RGB 220, 204, 195
百分比 86.27%, 80.0%, 76.47%
十六进制 dcccc3
十进制 14470339
二进制 11011100,11001100,11000011
CMYK 0.0, 7.273, 11.364, 13.725
CMYK百分比 0%, 7%, 11%, 14%
CMY 0.137, 0.2, 0.235
CMY百分比 14%, 20%, 24%
HSL 21.6°, 26.32, 81.37
HSV (or HSB) 21.6°, 11.364, 86.28
XYZ 60.957, 62.342, 60.449
xyY 0.332, 0.339, 62.342
CIE-LAB 83.095, 4.053, 6.477
CIE-LUV 83.095, 9.986, 8.847
CIE-LCH/LCHab 83.095, 7.64, 57.964
CIE-LUV/LCHuv 83.095, 13.341, 41.539
Hunter-Lab 78.957, -0.368, 9.878
YIQ 207.758, 12.4261, 0.5832
YUV 207.758, -6.27604, 10.74009
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcccc3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcccc3 相似颜色

相似颜色

#dcccc3 色度/色彩

至黑
至白

#dcccc3 色调

色调变化

#dcccc3 HTML/CSS代码

#dcccc3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcccc3.

<span style="color:#dcccc3;">文本</span>
#dcccc3 背景颜色

此段背景颜色为 #dcccc3.

<p style="background-color:#dcccc3;">文本</p>
#dcccc3 边框颜色

这个边框颜色为 #dcccc3.

<div style="border:1px solid #dcccc3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcccc3;}
.background {background-color:#dcccc3;}
.border {border:1px solid #dcccc3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉