#dccdde 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dccdde由86.27%红色,80.39%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为205,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由0.9%青色,7.66%品红色,0.0%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 80.4
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 0.9
  • M 7.7
  • Y 0.0
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#dccdde 颜色转换

#dccdde十进制的RGB值为R:220, G:205, B:222。 CMYK值为C:0.901, M:7.658, Y: 0.0, K: 12.941

RGB 220, 205, 222
百分比 86.27%, 80.39%, 87.06%
十六进制 dccdde
十进制 14470622
二进制 11011100,11001101,11011110
CMYK 0.901, 7.658, 0.0, 12.941
CMYK百分比 1%, 8%, 0%, 13%
CMY 0.137, 0.196, 0.129
CMY百分比 14%, 20%, 13%
HSL 292.94°, 20.48, 83.73
HSV (or HSB) 292.94°, 7.6579999999999995, 87.06
XYZ 64.529, 64.153, 78.086
xyY 0.312, 0.31, 64.153
CIE-LAB 84.045, 8.221, -6.529
CIE-LUV 84.045, 7.474, -11.467
CIE-LCH/LCHab 84.045, 10.498, 321.546
CIE-LUV/LCHuv 84.045, 13.688, 303.094
Hunter-Lab 80.095, 3.642, -1.736
YIQ 211.423, 3.4764, 8.4629
YUV 211.423, 5.2071, 7.52483
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dccdde 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dccdde 相似颜色

相似颜色

#dccdde 色度/色彩

至黑
至白

#dccdde 色调

色调变化

#dccdde HTML/CSS代码

#dccdde 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dccdde.

<span style="color:#dccdde;">文本</span>
#dccdde 背景颜色

此段背景颜色为 #dccdde.

<p style="background-color:#dccdde;">文本</p>
#dccdde 边框颜色

这个边框颜色为 #dccdde.

<div style="border:1px solid #dccdde;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dccdde;}
.background {background-color:#dccdde;}
.border {border:1px solid #dccdde;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉