#dcd2cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcd2cb由86.27%红色,82.35%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为210,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.55%品红色,7.73%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 82.4
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.5
  • Y 7.7
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcd2cb 颜色转换

#dcd2cb十进制的RGB值为R:220, G:210, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:4.546, Y: 7.728, K: 13.725

RGB 220, 210, 203
百分比 86.27%, 82.35%, 79.61%
十六进制 dcd2cb
十进制 14471883
二进制 11011100,11010010,11001011
CMYK 0.0, 4.546, 7.728, 13.725
CMYK百分比 0%, 5%, 8%, 14%
CMY 0.137, 0.176, 0.204
CMY百分比 14%, 18%, 20%
HSL 24.71°, 19.54, 82.94
HSV (or HSB) 24.71°, 7.727, 86.28
XYZ 63.34, 65.621, 65.826
xyY 0.325, 0.337, 65.621
CIE-LAB 84.803, 2.238, 4.685
CIE-LUV 84.803, 6.217, 6.595
CIE-LCH/LCHab 84.803, 5.192, 64.466
CIE-LUV/LCHuv 84.803, 9.063, 46.689
Hunter-Lab 81.007, -2.192, 8.526
YIQ 212.192, 8.2081, -0.0634
YUV 212.192, -4.5212, 6.85007
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcd2cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcd2cb 相似颜色

相似颜色

#dcd2cb 色度/色彩

至黑
至白

#dcd2cb 色调

色调变化

#dcd2cb HTML/CSS代码

#dcd2cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcd2cb.

<span style="color:#dcd2cb;">文本</span>
#dcd2cb 背景颜色

此段背景颜色为 #dcd2cb.

<p style="background-color:#dcd2cb;">文本</p>
#dcd2cb 边框颜色

这个边框颜色为 #dcd2cb.

<div style="border:1px solid #dcd2cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcd2cb;}
.background {background-color:#dcd2cb;}
.border {border:1px solid #dcd2cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉