#dcd5cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcd5cc由86.27%红色,83.53%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为213,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.18%品红色,7.27%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 83.5
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.2
  • Y 7.3
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcd5cc 颜色转换

#dcd5cc十进制的RGB值为R:220, G:213, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:3.183, Y: 7.273, K: 13.725

RGB 220, 213, 204
百分比 86.27%, 83.53%, 80.0%
十六进制 dcd5cc
十进制 14472652
二进制 11011100,11010101,11001100
CMYK 0.0, 3.183, 7.273, 13.725
CMYK百分比 0%, 3%, 7%, 14%
CMY 0.137, 0.165, 0.2
CMY百分比 14%, 16%, 20%
HSL 33.75°, 18.61, 83.14
HSV (or HSB) 33.75°, 7.273000000000001, 86.28
XYZ 64.207, 67.164, 66.705
xyY 0.324, 0.339, 67.164
CIE-LAB 85.587, 0.843, 5.287
CIE-LUV 85.587, 4.566, 7.746
CIE-LCH/LCHab 85.587, 5.354, 80.936
CIE-LUV/LCHuv 85.587, 8.992, 59.484
Hunter-Lab 81.954, -3.573, 9.109
YIQ 214.067, 7.063, -1.3203
YUV 214.067, -4.95178, 5.20509
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcd5cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcd5cc 相似颜色

相似颜色

#dcd5cc 色度/色彩

至黑
至白

#dcd5cc 色调

色调变化

#dcd5cc HTML/CSS代码

#dcd5cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcd5cc.

<span style="color:#dcd5cc;">文本</span>
#dcd5cc 背景颜色

此段背景颜色为 #dcd5cc.

<p style="background-color:#dcd5cc;">文本</p>
#dcd5cc 边框颜色

这个边框颜色为 #dcd5cc.

<div style="border:1px solid #dcd5cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcd5cc;}
.background {background-color:#dcd5cc;}
.border {border:1px solid #dcd5cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉