#dcd9dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcd9dc由86.27%红色,85.1%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为217,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.36%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 85.1
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.4
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcd9dc 颜色转换

#dcd9dc十进制的RGB值为R:220, G:217, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:1.364, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 220, 217, 220
百分比 86.27%, 85.1%, 86.27%
十六进制 dcd9dc
十进制 14473692
二进制 11011100,11011001,11011100
CMYK 0.0, 1.364, 0.0, 13.725
CMYK百分比 0%, 1%, 0%, 14%
CMY 0.137, 0.149, 0.137
CMY百分比 14%, 15%, 14%
HSL 300.0°, 4.11, 85.69
HSV (or HSB) 300.0°, 1.3639999999999999, 86.28
XYZ 67.244, 70.009, 77.677
xyY 0.313, 0.326, 70.009
CIE-LAB 87.001, 1.558, -1.119
CIE-LUV 87.001, 1.518, -1.982
CIE-LCH/LCHab 87.001, 1.918, 324.324
CIE-LUV/LCHuv 87.001, 2.497, 307.458
Hunter-Lab 83.671, -2.97, 3.528
YIQ 218.239, 0.8238, 1.5681
YUV 218.239, 0.86878, 1.54497
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dcd9dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcd9dc 相似颜色

相似颜色

#dcd9dc 色度/色彩

至黑
至白

#dcd9dc 色调

色调变化

#dcd9dc HTML/CSS代码

#dcd9dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcd9dc.

<span style="color:#dcd9dc;">文本</span>
#dcd9dc 背景颜色

此段背景颜色为 #dcd9dc.

<p style="background-color:#dcd9dc;">文本</p>
#dcd9dc 边框颜色

这个边框颜色为 #dcd9dc.

<div style="border:1px solid #dcd9dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcd9dc;}
.background {background-color:#dcd9dc;}
.border {border:1px solid #dcd9dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉