#dcdcdc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dcdcdc由86.27%红色,86.27%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为220,绿色值为220,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 86.3
  • G 86.3
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#dcdcdc 颜色转换

#dcdcdc十进制的RGB值为R:220, G:220, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 220, 220, 220
百分比 86.27%, 86.27%, 86.27%
十六进制 dcdcdc
十进制 14474460
二进制 11011100,11011100,11011100
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 13.725
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 14%
CMY 0.137, 0.137, 0.137
CMY百分比 14%, 14%, 14%
HSL 0.0°, 0.0, 86.28
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 86.28
XYZ 68.024, 71.569, 77.937
xyY 0.313, 0.329, 71.569
CIE-LAB 87.761, 0, -0.008
CIE-LUV 87.761, -0.006, -0.012
CIE-LCH/LCHab 87.761, 0.008, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 87.761, 0.013, 244.541
Hunter-Lab 84.599, -4.519, 4.598
YIQ 220, 0, 0
YUV 220, 0.0022, 0
网页安全色 #cccccc
颜色名称 Gainsboro

#dcdcdc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dcdcdc 相似颜色

相似颜色

#dcdcdc 色度/色彩

至黑
至白

#dcdcdc 色调

色调变化

#dcdcdc HTML/CSS代码

#dcdcdc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dcdcdc.

<span style="color:#dcdcdc;">文本</span>
#dcdcdc 背景颜色

此段背景颜色为 #dcdcdc.

<p style="background-color:#dcdcdc;">文本</p>
#dcdcdc 边框颜色

这个边框颜色为 #dcdcdc.

<div style="border:1px solid #dcdcdc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dcdcdc;}
.background {background-color:#dcdcdc;}
.border {border:1px solid #dcdcdc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉